• Coherent Charge Transport in Ballistic InSb Nanowire Josephson Junctions S. Li, D. X. Fan, N. Kang, L. B. Wang, Y. Q. Huang, P. Caroff and H. Q. Xu, SCIENTIFIC REPORTS 6(2016)24822
 • Room Temperature Broadband Infrared Carbon Nanotube Photodetector with High Detectivity and Stability Yang Liu, Nan Wei, Qingsheng Zeng, Jie Han, Huixin Huang, Donglai Zhong, Fanglin Wang, Li Ding, Jiye Xia, Haitao Xu, Ze Ma, Song Qiu, Qingwen Li, Xuelei Liang, Zhiyong Zhang, Sheng Wang and Lianmao Peng, ADVANCED OPTICAL MATERIALS 4(2016) 238-245
 • Real-Time Monitoring of Nitric Oxide at Single-Cell Level with Porphyrin-Functionalized Graphene Field-Effect Transistor Biosensor Hui Xie, Yutao Li, Yongmin Lei, Yanling Liu, Mengmeng Xiao, Chuan Gao, Daiwen Pang, Weihua Huang, Zhiyong Zhang and Guojun Zhang, ANALYTICAL CHEMISTRY 88 (2016)11115-11122
 • Photocatalysis-Induced Renewable Field-Effect Transistor for Protein Detection Changliang Zhang, Jia-Quan Xu, Yu-Tao Li, Le Huang, Daiwen Pang, Yong Ning, Weihua Huang, Zhiyong Zhang, Guojun Zhang, ANALYTICAL CHEMISTRY 88(2016)4048-4054
 • Controllable sliding transfer of wafer-size graphene, Wenjing Lu, Mengqi Zeng, Xuesong Li, Jiao Wang, Lifang Tan, Miaomiao Shao, Jiangli Han, Sheng Wang, Shuanglin Yue, Tao Zhang, Xuebo Hu, Rafael G. Mendes, Mark H. Rümmeli, Lianmao Peng, Zhongfan Liu and Lei Fu, ADVANCED SCIENCE 3(2016)1600006
 • Nucleation of copper nanoparticles on quartz as catalysts to grow single-walled carbon nanotube arrays Xiulan Zhao, Yu Liu, Rongli Cui, Yan Li, CARBON 110 (2016)390-395
 • Raman spectroscopic characterization of stacking configuration and interlayer coupling of twisted multilayer graphene grown by chemical vapor depositionspectroscopy Jiangbin Wu, Huan Wang, Xiaoli Li, Hailin Peng, Pingheng Tan, CARBON 110(2016)225-231
 • Characterizing stacking configuration of CVDgrown multilayer graphene by Raman spectroscopy JiangBin Wu, Huan Wang, Xiaoi Li, Hailin Peng, Pingheng Tan, CARBON 109(2016)851-851
 • Broadband optical properties of graphene by spectroscopic ellipsometry Wei Li, Guangjun Cheng, Yiran Liang, Boyuan Tian, Xuelei Liang, Lianmao Peng, A.R. Hight Walker, David J. Gundlach, Nhan V. Nguyen, CARBON 99 (2016)348-353
 • Stabilizing surface Ag adatoms into tunable single atom arrays by terminal alkyne assembly Jing Liu, Xiangyu Fu, Qiwei Chen, Yajie Zhang, Yongfeng Wang, Dahui Zhao, Wei Chen, Guo Qin Xu, Peilin Liao and Kai Wu, CHEMICAL COMMUNICATIONS 52(2016)12944- 12947
 • Robust Sierpiński triangle fractals on symmetry-mismatched Ag(100) Xue Zhang, Na Li, Liwei Liu, Gaochen Gu, Chao Li, Hao Tang, Lianmao Peng, Shimin Hou, Yongfeng Wang, CHEMICAL COMMUNICATIONS 52 (2016)10578-1058
 • Vacuum Synthesis of Magnetic Aluminum Phthalocyanine on Au(111) I-Po Hong, Na Li, YaJie Zhang, Hao Wang, HuanJun Song, MeiLin Bai, Xiong Zhou, JianLong Li, GaoChen Gu, Xue Zhang, Min Chen, J. Michael Gottfried, Dong Wang, JingTao Lv, Lianmao Peng, ShiMin Hou, Richard Berndt, Kai Wu, Yong-Feng Wang, CHEMICAL COMMUNICATIONS 52(2016)10338-10341
 • Ultrathermostable, Magnetic-Driven, and Superhydrophobic Quartz Fibers for Water Remediation, Ran Du, Qiuchen Zhao, Pan Li, Huaying Ren, Xin Gao and Jin Zhang ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 8(2016) 1025-1032
 • Performance Boosting of Flexible ZnO UV Sensors with Rational Designed Absorbing Antireflection Layer and Humectant Encapsulation, Heng Zhang, Youfan Hu, Zongpeng Wang, Zheyu Fang, Lianmao Peng, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 8(2016)381-389
 • Spin Manipulation by Creation of Single-Molecule Radical Cations Sujoy Karan, Na Li, Yajie Zhang, Yang He, I-Po Hong, Huanjun Song, Jing-Tao Lü, Yongfeng Wang, Lianmao Peng, Kai Wu, Georg S. Michelitsch, Reinhard J. Maurer, Katharina Diller, Karsten Reuter, Alexander Weismann, Richard Berndt, PHYSICAL REVIEW LETTERS 116(2016)027201
 • 北京大学电子学系物理电子学研究所